*หากท่านต้องการดาวน์โหลดใบสมัครกรุณาคลิกที่นี่ (Download PDF file)

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกตลอดชีพ
สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)


วันที่ 6 ธันวาคม 2562

สมัครในนามหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน :

สมัครเอง
แพทย์หญิง
:
First Name /
Last Name
:
วัน เดือน ปีเกิด :
Email :
ปฏิบัติงานเป็น :
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ :
หมู่ที่ :
อาคาร/หมู่บ้าน :
ซอย :
ถนน :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :
จังหวัด :

ที่ทำงาน
เลขที่ :
หมู่ที่ :
อาคาร/หมู่บ้าน :
ซอย :
ถนน :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :
จังหวัด :

ที่จัดส่งเอกสาร/หนังสือ
กรุณาส่งไปที่ :

ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
โดยรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ ทุกประการ

ลงชื่อ      
ป้อนตัวหนังสือที่เห็นในภาพ


 
เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
3 ตุลาคม 62 GI Motility Workshop
@ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit
4 - 5 ตุลาคม 62 GI Motility Day 2019
@ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit
   
จุลสารสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2554
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
จำนวนผู้เข้าชม