เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น  เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม ในระยะต่อมาได้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเข้ามาร่วมและสนใจด้าน GI Motility เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ชมรมโตขึ้นและได้จัดตั้งเป็นสมาคมในปี พ.ศ. 2552

บทบาทหน้าที่สมาคม

  • พัฒนา ส่งเสริม วิจัย และเผยแพร่วิทยาการทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคและความผิดปกติของการรับรู้ความรู้สึก และการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารให้กับบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป
  • ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกับประชาชน สถาบันการแพทย์ และองค์กรวิชาชีพอื่น ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
  • การจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่แพทย์และผู้สนใจทั่วไป
  • ร่วมมือกับสมาคมประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร(เอเชีย) ในการนำวิทยาการใหม่ๆและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำมาใช้ในการแพทย์ไทย
 
เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
30 กันยายน - 1 ตุลาคม 65 Gl Motility Day 2022
@ โรงแรม อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท ชะอำ จ.เพชรบุรี
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
จำนวนผู้เข้าชม