รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) วาระปี 2554-2555
 
นพ.สิน  อนุราษฎร์
นายกสมาคม
 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นพ.สิน  อนุราษฎร์ นายกสมาคม
2. นพ.พินิจ  กุลละวาณิชย์ ที่ปรึกษา
3. นพ.กำธร  เผ่าสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
4. นพ.สุริยะ  จักกะพาก รั้งตำแหน่งนายกสมาคม
5. นพ.สมชาย  ลีลากุศลวงศ์ อุปนายก
6. นพ.สุเทพ  กลชาญวิทย์ เลขาธิการ
7. พญ.บุษบา  วิวัฒน์เวคิน เหรัญญิก
8. นพ.วานิช  ปิยนิรันดร์ ปฏิคมและสวัสดิการ
9. นพ.อุดม  คชินทร ประธานฝ่ายวิจัย
10. นพ.บัญชา  โอวาทฬารพร ประธานฝ่ายวิชาการ
11. พญ.ฐนิสา  พัชรตระกูล ประธานฝ่ายวารสาร
12. พญ.ดวงพร  ทองงาม นายทะเบียน
13. พญ.วรนุช  จงศรีสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์
14. นพ.สุรพล  สุรางค์ศรีรัฐ กรรมการกลาง
15. นพ.ศตวรรษ  ทองสวัสดิ์ กรรมการกลาง
16. พญ.โฉมศรี  โฆษิตชัยวัฒน์ กรรมการกลาง
17. พญ.สุพร  ตรีพงษ์กรุณา กรรมการกลาง
18. นพ.สยาม  ศิริธรปัญญา กรรมการกลาง
19. นพ.กิตติ  จันทร์เลิศฤทธิ์ กรรมการกลาง
20. นพ.ประพันธ์  อ่านเปรื่อง กรรมการกลาง
21. นพ.เสกสิต  โอสถากุล กรรมการกลาง
22. พญ.นฤมล  วิเศษโอภาส กรรมการกลาง
>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2564-2565
>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2562-2563
>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2560-2561
>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2558-2559

>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2556-2557
 
เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
30 กันยายน - 1 ตุลาคม 65 Gl Motility Day 2022
@ โรงแรม อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท ชะอำ จ.เพชรบุรี
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
จำนวนผู้เข้าชม