รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) วาระปี 2556-2557
 
นายแพทย์สุริยะ จักกะพาก
นายกสมาคม
 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นพ.พินิจ  กุลละวาณิชย์ ที่ปรึกษา
2. นพ.สิน  อนุราษฎร์ ที่ปรึกษา
3. นพ.กำธร  เผ่าสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
4. นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา
5. นพ.สุริยะ  จักกะพาก นายกสมาคม
6. นพ.สมชาย  ลีลากุศลวงศ์ รั้งตำแหน่งนายกสมาคม
7. นพ.บัญชา  โอวาทฬารพร อุปนายก
8. นพ.วานิช  ปิยนิรันดร์ เลขาธิการ
9. พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร รองเลขาธิการ
10. พญ.บุษบา  วิวัฒน์เวคิน เหรัญญิก
11. พญ.ฐนิสา  พัชรตระกูล รองเหรัญญิก
12. นพ.กิตติ  จันทร์เลิศฤทธิ์ ประธานฝ่ายวิชาการ
13. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร  รองประธานฝ่ายวิชาการ
14. พญ.วรนุช  จงศรีสวัสดิ์ ประธานฝ่ายวิจัย
15. พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์  รองประธานฝ่ายวิจัย
16. พญ.วิภากร เพิ่มพูล ปฏิคมและสวัสดิการ
17. พญ.สุพร  ตรีพงษ์กรุณา ประธานฝ่ายวารสาร
18. นพ.เสกสิต  โอสถากุล รองประธานฝ่ายวารสาร
19. พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์  นายทะเบียน
20. นพ.สยาม  ศิริธรปัญญา ประชาสัมพันธ์
21. นพ.สุรพล  สุรางค์ศรีรัฐ กรรมการกลาง
22. พญ.โฉมศรี  โฆษิตชัยวัฒน์ กรรมการกลาง
23. นพ.ประพันธ์  อ่านเปรื่อง กรรมการกลาง
24. นพ.ศตวรรษ  ทองสวัสดิ์์ กรรมการกลาง
25. นพ.สุเทพ  กลชาญวิทย กรรมการกลาง
26. พญ.นฤมล  วิเศษโอภาส กรรมการกลาง

>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2564-2565
>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2562-2563
>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2560-2561
>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2558-2559
>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2554-2555
 
เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
30 กันยายน - 1 ตุลาคม 65 Gl Motility Day 2022
@ โรงแรม อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท ชะอำ จ.เพชรบุรี
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
จำนวนผู้เข้าชม