รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) วาระปี 2558-2559
 
นายแพทย์สมชาย  ลีลากุศลวงศ์
นายกสมาคม
 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นพ.พินิจ  กุลละวาณิชย์ ที่ปรึกษา
2. นพ.สิน  อนุราษฎร์ ที่ปรึกษา
3. นพ.กำธร  เผ่าสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
4. นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา
5. นพ.บัญชา  โอวาทฬารพร ที่ปรึกษา
6. นพ.สมชาย  ลีลากุศลวงศ์ นายกสมาคม
7. นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ รั้งตำแหน่งนายกสมาคม
8. นพ.สุริยะ  จักกะพาก อุปนายก
9. นพ.วานิช  ปิยนิรันดร์ เลขาธิการ
10. พญ.ฐนิสา  พัชรตระกูล รองเลขาธิการ
11. พญ.บุษบา  วิวัฒน์เวคิน เหรัญญิก
12. นพ.สยาม  ศิริธรปัญญา รองเหรัญญิก
13. พญ.โฉมศรี  โฆษิตชัยวัฒน์
ประธานฝ่ายวิชาการ
14. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร  รองประธานฝ่ายวิชาการ
15. พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร ประธานฝ่ายวิจัย
16. พญ.วิภากร เพิ่มพูล ประธานฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
17. นพ.กิตติ  จันทร์เลิศฤทธิ์ ประธานฝ่ายวารสาร
18. พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์  รองประธานฝ่ายวารสาร
19. พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์  นายทะเบียน
20. พญ.สุพร  ตรีพงษ์กรุณา ประชาสัมพันธ์
21. นพ.สุเทพ  กลชาญวิทย กรรมการกลาง
22. พญ.นฤมล  วิเศษโอภาส กรรมการกลาง
23. นพ.ประพันธ์  อ่านเปรื่อง กรรมการกลาง
24. พญ.วรนุช  จงศรีสวัสดิ์ กรรมการกลาง
25. นพ.เสกสิต  โอสถากุล กรรมการกลาง
26. นพ.อนุพงศ์ ตั้งอรุณสันติ กรรมการกลาง
27. นพ.ทวี รัตนชูเอก กรรมการกลาง
28. นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล กรรมการกลาง
29. นพ.ชฏิล ธาระเวช กรรมการกลาง
30. นพ.พุชฌงค์ ทิมรัตน์ กรรมการกลาง

>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2564-2565
>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2562-2563
>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2560-2561
>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2556-2557
>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2554-2555
 
เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
30 กันยายน - 1 ตุลาคม 65 Gl Motility Day 2022
@ โรงแรม อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท ชะอำ จ.เพชรบุรี
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
จำนวนผู้เข้าชม