รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) วาระปี 2560-2561
 
นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
นายกสมาคม
 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นพ.พินิจ  กุลละวาณิชย์ ที่ปรึกษา
2. นพ.สิน  อนุราษฎร์ ที่ปรึกษา
3. นพ.กำธร  เผ่าสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
4. นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา
5. นพ.บัญชา  โอวาทฬารพร ที่ปรึกษา
6. นพ.สุริยะ จักกะพาก ที่ปรึกษา
7. นพ.วานิช ปิยนิรันดร์ รั้งตำแหน่งนายกสมาคม
8. นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ อุปนายก
9. นพ.สยาม ศิรินธรปัญญา เลขาธิการ
10. พญ.ฐนิสา  พัชรตระกูล รองเลขาธิการ
11. พญ.บุษบา  วิวัฒน์เวคิน เหรัญญิก
12. นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ประธานฝ่ายปฎิคมและสวัสดิการ
13. นพ.พุชฌงค์ ทิมรัตน์
รองประธานฝ่ายปฎิคมและสวัสดิการ
14. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร ประธานฝ่ายวิชาการ
15. นพ.กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์ ประธานฝ่ายวารสาร
16. พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร ประธานฝ่ายวิจัย
17. พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์ นพ.ทะเบียน
18. พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา ประชาสัมพันธ์
19. พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์  กรรมการกลาง
20. พญ.นฤมล วิเศษโอภาส กรรมการกลาง
21. นพ.ประพันธ์ อ่านเปรื่อง กรรมการกลาง
22. พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์ กรรมการกลาง
23. นพ.เสกสิต โอสถากุล กรรมการกลาง
24. นพ.อนุพงศ์ ตั้งอรุณสันติ กรรมการกลาง
25. นพ.ทวี รัตนชูเอก กรรมการกลาง
26. นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล กรรมการกลาง
27. นพ.ชฏิล ธาระเวช กรรมการกลาง

>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2564-2565
>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2562-2563
>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2558-2559
>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2556-2557
>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2554-2555
 
เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
30 กันยายน - 1 ตุลาคม 65 Gl Motility Day 2022
@ โรงแรม อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท ชะอำ จ.เพชรบุรี
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
จำนวนผู้เข้าชม