รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) วาระปี 2564-2565
 
นพ.สยาม ศิรินธรปัญญา
นายกสมาคม
 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นพ.สยาม ศิรินธรปัญญา นายกสมาคม
2. นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ อุปนายก
3. พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร เลขาธิการ
4. พญ.บุษบา วิวัฒน์เวคิน เหรัญญิก
5. นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ประธานฝ่ายปฎิคมและสวัสดิการ
6. พญ.ฐนิสา พัชรตระกูล ประธานฝ่ายวิชาการ
7. พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์ ประธานฝ่ายวารสาร
8. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร ประธานฝ่ายวิจัย
9. พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา นายทะเบียน
10. พล.ต.นพ.วานิช ปิยนิรันดร์ ประชาสัมพันธ์
11. นพ.กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์ กรรมการกลาง
12. นพ.กุลเทพ รัตนโกวิท กรรมการกลาง
13. พ.ท.นพ.คามิน หริณวรรณ กรรมการกลาง
14. นพ.พุชฌงค์ ทิมรัตน์ กรรมการกลาง
15. นพ.ภูริพงศ์ กิจดำรงธรรม กรรมการกลาง
16. พญ.รภัส พิทยานนท์ กรรมการกลาง
17. พญ.นฤมล วิเศษโอภาส กรรมการกลาง
18. พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ กรรมการกลาง
19. พ.ท.นพ.ศักรินทร์ จิรพงศธร กรรมการกลาง
20. พญ.ปัญญวีร์ ปิติสุทธิธรรม กรรมการกลาง
21. นพ.สว่างพงษ์ จันดี กรรมการกลาง
22. นพ.เสกสิต โอสถากุล กรรมการกลาง
23. นพ.อนุพงศ์ ตั้งอรุณสันติ กรรมการกลาง
24. พญ.ณัชพร ณพเคราะห์ กรรมการกลาง
25. พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ ที่ปรึกษา
26. นพ.บัญชา โอวาทฬารพร ที่ปรึกษา
27. นพ.ทวี รัตนชูเอก ที่ปรึกษา
28. นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ที่ปรึกษา
29. พญ.วโรชา มหาชัย ที่ปรึกษา
30. นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
31. นพ.สิน อนุราษฎร์ ที่ปรึกษา
32. พล.ท.นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล ที่ปรึกษา
33. พ.อ.นพ.สุรพล สุรางค์ศรีรัฐ ที่ปรึกษา
34. นพ.สุริยะ จักกะพาก ที่ปรึกษา
35. นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา

>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2562-2563
>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2560-2561
>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2558-2559
>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2556-2557
>> รายนามคณะกรรมการวาระปี 2554-2555
 
เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
30 กันยายน - 1 ตุลาคม 65 Gl Motility Day 2022
@ โรงแรม อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท ชะอำ จ.เพชรบุรี
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
จำนวนผู้เข้าชม