รายนามสมาชิกสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
 
ชื่อ - สกุล
1. พญ.กชกร สิริประเสริฐ
2. พญ.กนิษฐา ทรวงบูรณกุล
3. พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
4. นพ.กฤษฎา จำนงค์กิจพานิช
5. พญ.กันธิมา ธันยาวุฒิ
6. นพ.กาจพงศ์ เตชธุวะนันท์
7. พญ.กานติมา พิศุทธกุล
8. นพ.กำธร เผ่าสวัสดิ์
9. นพ.กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์
10. นพ.กิตติ ชื่นยง
11. นพ.กิตติชัย กุลธนปรีดา
12. นพ.กิตติศักดิ์ เศียรสวัสดิ์
13. นพ.กุลเทพ รัตนโกวิทย์
14. นพ.เกตุ สายเพ๊ชร์
15. นพ.เกรียงไกร สาระคุณ
16. นพ.เกียรติพงศ์ ศรีมนูญธิผล
17. นพ.คมสันต์ เลิศคูพินิจ
19. นพ.จรูญ ชาสวัสดิ์
19. นพ.จักรพันธ์ โอแสงธรรมนนท์
20. พญ.จันทร์ พรหมอินทร์
21. พญ.จินดารัตน์ เจียเจษฎากุล
22. พญ.จินตนา อัศวรุ่งสกุล
23. นพ.จิรศักดิ์ อินทะสม
24. นพ.จิรสิทธิ์ ถาวรบุตร
25. นพ.จีรวัส ศิลาสุวรรณ
26. นพ.จีรศักดิ์ วรรณประเสริฐ
27. นพ.จุติ เฉลิมเตียรณ
29. พญ.จุรีภรณ์ พุ่มสิทธา
29. นพ.จุลจักร ลิมศรีวิไล
30. นพ.ฉัตรชัย เกรียงกิรากูร
31. พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์
32. พญ.ชนันทา หงส์ธนากร
33. นพ.ชัชวาลย์ วงศ์จิตรัตน์
34. นพ.ชัยฤกษ์ ลิมปวัฒนศิริ
35. พญ.ชุติมา คงชยะนนท์
36. นพ.ชูศักดิ์ หงส์ลดารมภ์
37. พญ.ฐนิตา ธรรมรักษ์เจริญ
39. พญ.ฐนิสา พัชรตระกูล
39. นพ.ฐิติกรณ์ อรุณโรจน์
40. พญ.ฐิรดา ทองใบ
41. นพ.ณรงค์ ลักษมานา
42. พญ.ดวงพร ทองงาม
43. พญ.ดวงพร โชคมงคลกิจ
44. นพ.ต้น คงเป็นสุข
45. นพ.ทวี รัตนชูเวช
46. นพ.ทวีศักดิ์ ทองทวี
47. นพ.ทศพล เจริญวุฒิ
49. พญ.ทิพาพร ธาระวานิช
49. นพ.ธงชัย ปรีชาชัยสุรัตน์
50. นพ.ธรณัส กระต่ายทอง
51. นพ.ธรรวัช วุฒธนานนท์
52. นพ.ธันยวัชน์ พรางค์บุญยรัตน์
53. พญ.ธาริณี ศรีพัฒน์พิริยกุล
54. พญ.ธิติมา เงินมาก
55. นพ.ธีระยุทธ์ ธนนันทน์ธัญโชติ
56. นพ.เธียร จ่างรัตศพินทุ
57. พญ.นฤมล วิเศษโอภาส
59. นพ.นัฐวุฒิ สมบูรณ์ทรัพย์
59. นพ.นิกร แซ่กวน
60. พญ.นิยะดา วิทยาศัย
61. นพ.บัญชา โอวาทฬารพร
62. นพ.บุญชัย สุธีสุนทรธรรม
63. พญ.บุษบา วิวัฒน์เวคิน
64. นพ.ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล
65. พญ.ปนัดดา สุสัณฐิตพงษ์
66. นพ.ประเทือง ตียะไพบูลย์สิน
67. นพ.ประพันธ์ อ่านเปรื่อง
69. พญ.ปวีณา พิทักษ์สุรชัย
69. พญ.ปัญจฉัตร รัตนมงคล
70. นพ.ปัญญา จิตต์พูลกุศล
71. นพ.ปานเทพ ขันธสะอาด
72. นพ.ปิยพันธ์ รุธิรโก
73. พญ.ปิยะมาศ กิติโกมลกุล
74. นพ.ปิยะศักดิ์ น่วมนา
75. นพ.เปรมยศ เงาเทพพฤฒาราม
76. นพ.เผด็จ เวศกิจกุล
77. นพ.พงศกร ตันติลีปิกร
79. นพ.พงศ์พีระ เตธวัช
79. นพ.พงษ์ศรันย์ ศรีภิรมย์
90. นพ.พงษ์ศรันย์ ศรีภิรมย์
91. พญ.พจมาน พิศาลประภา
92. นพ.พรเทพ สิงหะการ
93. นพ.พรเทพ อังศุวัชราญ
94. พญ.พรรณราย กุลเศรษฐ์
95. ทันตแพทย์หญิงพรรณี เตธวัช
96. พญ.พลิตติยา สินธุเสก
97. พญ.พวงเพ็ญ สิริวรรณทัศน์
99. นพ.พิทักษ์ ไชยกุล
99. นพ.พินิจ กุลละวาณิชย์
90. นพ.พิภพ พัฒนเกียรติชัย
91. พญ.พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธุ์
92. นพ.พิศิษฐ์ วนิชากรตระกูล
93. นพ.พิสิทธิ์ น้าประเสริฐ
94. นพ.พีรวิชญ์ ปิ่นทิทักษ์
95. นพ.พุชฌงค์ ทิมรัตน์
96. นพ.พูนศักดิ์ ชื่นเจริญ
97. นพ.ไพบูลย์ สุรีย์พงษ์
98. นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช
99. นพ.ไพโรจน์ อภิรักกษ์กานต์
100. นพ.ภคณัฏฐ์ กรฤทธิ์
101. นพ.ภาณุสิต เพชราภิรัชต์
102. นพ.ภานุทัด จันทร์เด่นดวง
103. ร้อยโทภูวพันธ์ เผ่าจินดา
104. นพ.ภูษิต วชิรกิติกุล
105. พญ.มณฑนา ฟูน้อย
106. พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร
107. นพ.มนตรี ธนกิจ
108. พญ.มนฤดี ปัญญา
109. พญ.มีนา วิสุทธิผล
110. พญ.รจนา ธนะเจริญกิจ
111. พญ.รภัส พิทยานนท์
112. พญ.ระรอง เจริญเมือง
113. นพ.รัฐพล เวทสรณสุธี
114. พญ.รัตนา บุญศิริจันทร์
115. พญ.ลักษณา โชครุ่งวรานนท์
116. พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์
117. นพ.วรพจน์ หัฏฐะสกุล
118. พญ.วรรณนิพา วัฒโนภาส
119. นพ.วรวุฒิ ไกรกุล
120. นพ.วราวุฒิ บูรณวุฒิ
121. นพ.วัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์
122. พญ.วัฒาวรรณ ลักษณ์ศิริ
123. นพ.วานิช ปิยนิรันดร์
124. นพ.วิชัย อุทัยวรวิทย์
125. นพ.วิริยะ ตันเยาวลักษณ์
126. นพ.วิโรจน์ ดิเรกสถาพร
127. พญ.วิไลลักษณ์ อริยวงศ์โสภณ
128. นพ.วิสันต์ สิรินทรโสภณ
129. นพ.วุฒิพงษ์ ไชยพรพัฒนา
130. นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
131. นพ.ศักดินันทร์ มุสิกศิลป์
132. นพ.ศิริชัย ว่องธนาการ
133. พญ.ศิรินทร์ทิพย์ ศรีเดิมมา
134. พญ.ศิริลักษณ์ เจนนุวัตร
135. พญ.ศิวพร แสงโสมแจ่ม
136. นพ.ศุภกิจ พันธุ์ประพันธ์
137. นพ.ศุภพงศ์ เกษตรสุนทร
138. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร
139. นพ.สกุล เล็กศรีสกุล
140. นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
141. นพ.สมบุญ รุ่งจิรธนานนท์
142. นพ.สมพร ฉันท์พุทธิเวท
143. นพ.สยาม ศิริธรปัญญา
144. นพ.สรพัชย์ เอกธัญสกุล
145. พญ.สรัสวดี มะโนทัย
146. นพ.สว่างพงษ์ พูลทรัพย์
147. พญ.ส่องหล้า จิตแสง
148. นพ.สันติ เลิศวรรณวิทย์
149. พญ.สาวิตรี วิเชียรรัตน์
150. พญ.สำราญ กลิ่นแพทย์กิจ
151. นพ.สิน อนุราษฎร์
152. นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์
153. พญ.สุชีรา หงษ์สกุล
154. นพ.สุทธิสิทธิ์ ลิขิตเลอสรวง
155. นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์
156. นพ.สุเทพ วนิชพล
157. พญ.สุธาสินี สุขวิเศษ
158. นพ.สุธีร์ ศีลพิพัฒน์
159. พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา
160. นพ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์
161. พญ.สุมนา นพรัตน์
162. พญ.สุมนา อร่ามเรือง
163. นพ.สุเมธ รัตนมณีกรณ์
164. นพ.สุรเชษฐ สถาวร
165. นพ.สุรพล สุรางค์ศรีรัฐ
166. นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล
167. นพ.สุริยะ จักกะพาก
168. นพ.เสกสิต โอสถากุล
169. นพ.เสถียร เตชะไพฑูรย์
170. นพ.โสฬส อนุชปรีดา
171. นพ.อนัญญ์ เพฑวณิช
172. พญ.อนัญญา เชื้อทอง
173. นพ.อนึ่ง โพธิสิทธิ์
174. นพ.อนุพงศ์ ตั้งอรุณสันติ
175. นพ.อภิชาต สุรเมตกุล
176. นพ.อภิรักษ์ ปลอดดี
177. พญ.อมรพรรณ แก่นสาร
178. นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
179. นพ.อรรถวุฒิ จันทรศุภฤกษ์
180. พญ.อรอนงค์ ธัญพิพัฒน์
181. พญ.อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา
182. นพ.อัครวิทย์ พูลสมบัติ
183. พญ.อังศนา นิมกาญจน์
184. นพ.อาชวินทร์ ตันไพจิตร
185. นพ.อานนท์ พีระกูล
186. พญ.อารีดา ธงทอง
187. นพ.อำพล เวหะชาติ
188. นพ.อุดม คชินทร
189. พญ.แอนน์ ทันติพินธวัตร
190. นพ.โอภาส อินทรสุขุม

 
เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
30 กันยายน - 1 ตุลาคม 65 Gl Motility Day 2022
@ โรงแรม อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท ชะอำ จ.เพชรบุรี
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
จำนวนผู้เข้าชม