GI Motility Days 2021

1-2 October 2021 (Online Meeting)
"Balance the task and boost up the tools"
ค่าลงทะเบียน 3000 บาท
ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM3N-iTMWI7FETUm8sxFgCohArdmwZ9RNMCvAAw-hgGSHq4g/viewform


GI Motility Day 2021(1)

เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
1 - 2 ตุลาคม 64 Gl Motility Day 2021
@ Online Meeting
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
จำนวนผู้เข้าชม