รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)

วาระปี 2566-2567

พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร

นายกสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร นายกสมาคม
2. พญ.ฐนิสา พัชรตระกูล รั้งตำแหน่งนายก
3. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร อุปนายก
4. พญ.บุษบา วิวัฒน์เวคิน เหรัญญิก
5. นพ.ภูริพงศ์ กิจดำรงธรรม ประธานฝ่ายวิชาการ
6. นพ.สว่างพงษ์ จันดี ประธานฝ่ายวิจัย
7. พญ.อลิสรา ดำรงมณี ประธานฝ่ายปฎิคมและสวัสดิการ
8. นพ.สุริยา กีรติชนานนท์ ประธานฝ่ายวารสาร
9. พญ.ปัญญวีร์ ปิติสุทธิธรรม นายทะเบียน
10. พญ.นวพรรณ อิสริยกุลการ ประชาสัมพันธ์
11. นพ.ธนวัชร จีระตระกูล เลขาธิการ
12. นพ.กุลเทพ รัตนโกวิท กรรมการกลาง
13. พญ.ณัชพร นพเคราะห์ กรรมการกลาง
14. พญ.ณัฐธิดา ศรีบัวทอง กรรมการกลาง
15. พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์ กรรมการกลาง
16. พญ.ธนิตา สุทธิชัยมงคล กรรมการกลาง
17. นพ.ปิยกรณ์ พูลแย้ม กรรมการกลาง
18. พญ.รภัส พิทยานนท์ กรรมการกลาง
19. พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ กรรมการกลาง
20. นพ.อนันดร วงศ์ธีระสุต กรรมการกลาง
21. นพ.กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์ ที่ปรึกษา
22. นพ.ทวี รัตนชูเอก ที่ปรึกษา
23. พญ.นฤมล วิเศษโอภาส ที่ปรึกษา
24. นพ.บัญชา โอวาทฬารพร ที่ปรึกษา
25. นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ที่ปรึกษา
26. พญ.วโรชา มหาชัย ที่ปรึกษา
27. นพ.วานิช ปิยนิรันดร์ ที่ปรึกษา
28. นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
29. นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ที่ปรึกษา
30. นพ.สยาม ศิรินธรปัญญา ที่ปรึกษา
31. นพ.สิน อนุราษฎร์ ที่ปรึกษา
32. นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ ที่ปรึกษา
33. พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา ที่ปรึกษา
34. นพ.สุรพล สุรางค์ศรีรัฐ ที่ปรึกษา
35. นพ.สุริยะ จักกะพาก ที่ปรึกษา
36. นพ.เสกสิต โอสถากุล ที่ปรึกษา
37. นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา