สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)

ตึกอปร. ชั้น 2 ห้อง 203/14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

thainms@gmail.com
Thai.Motility