รายนามสมาชิกสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)

ชื่อ – สกุล
1. พญ.กชกร สิริประเสริฐ
2. นพ.กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์
3. นพ.กนกวรรณ ภิญโญพรพาณิชย์
4. พญ.กนิษฐา ทรวงบูรณกุล
5. พญ.กมลทิพย์ ศุกลรัตน์
6. พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
7. นพ.กฤษฎา จำนงค์กิจพานิช
8. นพ.กวิน ตั้งวรพงศ์ชัย
9. นพ.กษิดิศ นรเศรษฐ์กุล
10. นพ.กอบโชค นุตะมาน
11. พญ.กันธิมา ธันยาวุฒิ
12. นพ. กัมพล โรจนรัตนางกูร
13. นพ.กาจพงศ์ เตชธุวะนันท์
14. พญ.กาญจนนา พรพินินวรกิจ
15. นพ.กานต์ ประสมศรี
16. พญ.กานติมา พิศุทธกุล
17. นพ.กำธร เผ่าสวัสดิ์
18. นพ.กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์
19. นพ.กิตติ ชื่นยง
20. นพ.กิตติชัย กุลธนปรีดา
21. นพ.กิตติเชษฐ์ พิภัทปัทมอำพัน
22. นพ.กิติศักดิ์ เศียรสวัสดิ์
23. พญ.กีรติ อัครปฏิมา
24. นพ.กุลเทพ รัตนโกวิท
25. นพ.เกตุ สายเพ๊ชร์
26. นพ.เกรียงไกร สาระคุณ
27. พญ.เกศินี ยิ่งเจริญ
28. นพ.เกษม แสงหิรัญวัฒนา
29. นพ.เกษมศักดิ์ ทัศนพ.ูนชัย
30. นพ.เกียรติพงศ์ ศรีมนูญธิผล
31. นพ.ไกรสิงห์ กุลจิรัฐติกาล
32. พญ.ขนิษฐา รัชตเศรษฐกุล
33. นพ.คมสันต์ เลิศคูพินิจ
34. นพ.คามิน หริณวรรณ
35. นพ.จตุรงค์ อมรรัตนโกศล
36. นพ.จรูญ ชาสวัสดิ์
37. นพ.จักรพันธ์ โอแสงธรรมนนท์
38. พญ.จันทร์ พรหมอินทร์
39. พญ.จิตต์พัฒน์ ถนอมธีระนันท์
40. พญ.จิตราภา เกิดสุขนิรันดร์
41. พญ.จินดารัตน์ เจียเจษฎากุล
42. พญ.จินตนา อัศวรุ่งสกุล
43. นพ.จิรศักดิ์ อินทะสม
44. นพ.จิรสิทธิ์ ถาวรบุตร
45. พญ.จิรัชยา วณิชานุวัตร
46. นพ.จีรพงษ์ ศิลาสุวรรณ
47. นพ.จีรวัส ศิลาสุวรรณ
48. นพ.จีรศักดิ์ วรรณประเสริฐ
49. นพ.จุติ เฉลิมเตียรณ
50. นพ.จุมพล คัมไพโรจน์
51. พญ.จุรีภรณ์ พุ่มสิทธา
52. นพ.จุลจักร ลิมศรีวิไล
53. นพ.ฉัตรชัย เกรียงกิรากูร
54. นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์
55. นพ.เฉลิมพล  พรตระกูลพิพัฒน์
56. พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์
57. นพ.ชนกูร ศรีณรงค์
58. พญ.ชนันทา หงส์ธนากร
59. พญ.ชัชฎาภรณ์ โตวรกุล
60. นพ.ชัชวาลย์ วงศ์จิตรัตน์
61. นพ.ชัยฤกษ์ ลิมปวัฒนศิริ
62. นพ.ชายแดน มณีจักร์
63. นพ.ชาลี เลาหพันธ์
64. พญ.ชิดชนก ตั้งเจตน์
65. พญ.ชุติมา คงชยะนนท์
66. นพ.ชูศักดิ์ หงส์ลดารมภ์
67. พญ.ฐนิตา ธรรมรักษ์เจริญ
68. พญ.ฐนิสา พัชรตระกูล
69. นพ.ฐปนกุล เอมอยู่
70. นพ.ฐิติกรณ์ อรุณโรจน์
71. พญ.ฐิรดา ทองใบ
72. นพ.ณรงค์ ลักษมานา
73. นพ. ณรงค์ฤทธิ์ ขุนภักดี
74. พญ.ณัชพร นพเคราะห์
75. พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์
76. พญ.ดวงพร โชคมงคลกิจ
77. นพ.เดชา วิมลไชยจิต
78. นพ.เดือนเพ็ญ กัญจนวัตตะ
79. นพ.ต้น คงเป็นสุข
80. นพ.ทรงอดุลย์ ยอดมาลัย
81. นพ.ทวี รัตนชูเอก
82. นพ.ทวีศักดิ์ ทองทวี
83. นพ.ทศพล เจริญวุฒิ
84. พญ.ทิพาพร ธาระวานิช
85. นพ.ธงชัย ปรีชาชัยสุรัตน์
86. นพ.ธนชัย ปัญจชัยพรพล
87. นพ.ธนวัชร จีระตระกูล
88. นพ.ธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์
89. นพ.ธนวัต ภัทรพันธกุล
90. พญ.ธนิตา สุทธิชัยมงคล
91. นพ.ธภัทร ซ่อนกลิ่น
92. นพ.ธรณัส กระต่ายทอง
93. นพ.ธรธวัช วุฒธนานนท์
94. นพ.ธราดล พูลทวี
95. พญ.ธัญทิพย์ ลงบุญญานุภาพ
96. พญ.ธันยพร ฉันทโรจน์ศิริ
97. นพ.ธันยวัชน์ พรางค์บุญยรัตน์
98. พญ.ธาริณี ศรีพัฒน์พิริยกุล
99. พญ.ธิติมา เงินมาก
100. นพ.ธีระยุทธ์ ธนนันทน์ธัญโชติ
101. นพ.เธียร จ่างรัตศพินทุ
102. นพ.นนทพรรธน์ กันตถาวร
103. นพ.นพเกียรติ อัครนพหงส์
104. นพ.นพพร เจริญทอง
105. พญ.นพมาศ แก้วเขียว
106. พญ.นภาพร นาวารวงศ์
107. พญ.นฤมล วิเศษโอภาส
108. พญ.นวพรรณ อิสริยกุลการ
109. นพ.นัฐวุฒิ สมบูรณ์ทรัพย์
110. นพ.นิกร แซ่กวน
111. นพ.นิติวัติ ชาญศึก
112. นพ.นิพพิชฌน์ พรหมมี
113. พญ.นิยะดา วิทยาศัย
114. นพ.บัญชา โอวาทฬารพร
115. นพ.บุญชัย สุธีสุนทรธรรม
116. พญ.บุษบา วิวัฒน์เวคิน
117. พญ.เบญจรัตน์ พร้อมจรรยากุล
118. นพ.ปฎิพัทธ์ ดุรงค์พงศ์เกษม
119. นพ.ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล
120. นพ.ปณิดา ปิยะจตุรวัฒน์
121. พญ.ปนัดดา สุสัณฐิตพงษ์
122. พญ.ปภัสกร นพจรูญศรี
123. นพ.ประทีป มัลโฮตรา
124. นพ.ประเทือง ตียะไพบูลย์สิน
125. นพ.ประพันธ์ อ่านเปรื่อง
126. พญ.ประพิมพรรณ อำพันทรัพย์
127. พญ.ปริฉัตร์ เวสารัชตระกูล
128. พญ.ปวีณา พิทักษ์สุรชัย
129. พญ.ปองกมล ทองผ่อง
130. พญ.ปัญจฉัตร รัตนมงคล
131. พญ.ปัญญวีร์ ปิติสุทธิธรรม
132. นพ.ปัญญา จิตต์พูลกุศล
133. นพ.ปานเทพ ขันธสะอาด
134. พญ.ปานวาด มั่นจิต
135. พญ.ปาลิตา ชวนเกริกกุล
136. นพ.ปิยกรณ์ พูลแย้ม
137. พญ.ปิยเกียรติ ภิญโญมหากุล
138. นพ.ปิยพนธ์ อุทะโก
139. นพ.ปิยพันธ์ รุธิรโก
140. นพ.ปิยะชัย ออคูณสวัสดิ์
141. พญ.ปิยะมาศ กิติโกมลกุล
142. นพ.ปิยะศักดิ์ น่วมนา
143. นพ.เปรมยศ เงาเทพพฤฒาราม
144. นพ.เผด็จ เวศกิจกุล
145. นพ.พงศกร ตันติลีปิกร
146. นพ.พงศ์พีระ เตธวัช
147. นพ.พงษ์จรัส หนุนอนันต์
148. นพ.พงษ์พันธ์ สมบูรณ์
149. นพ.พงษ์ศรัณย์ ศรีภิรมย์
150. พญ.พจมาน พิศาลประภา
151. พญ.พรจุฑา พันธนะอังกูร
152. พญ.พรฑิตา วิบูรณ์ธนสาร
153. นพ.พรเทพ อังศุวัชราญ
154. นพ.พรเทพ สิงหะการ
155. นพ.พรเทพ ศรีมโนทิพย์
156. พญ.พรรณราย กุลเศรษฐ์
157. ทันตพญ.พรรณี เตธวัช
158. พญ.พลิตติยา สินธุเสก
159. พญ.พวงเพ็ญ สิริวรรณทัศน์
160. พญ.พัชราภรณ์ เผ่าเจริญ
161. นพ.พิชัย กิตติปัญญาวรคุณ
162. นพ.พิทักษ์ ไชยกุล
163. นพ.พินิจ กุลละวณิชย์
164. นพ.พิภพ พัฒนเกียรติชัย
165. พญ.พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธุ์
166. นพ.พิศิษฎ์  สร้อยสน
167. นพ.พิศิษฐ์ วนิชากรตระกูล
168. นพ.พิสัย แก้วรุ่งเรือง
169. นพ.พิสิทธิ์ น้าประเสริฐ
170. นพ.พีรวิชญ์ ปิ่นทิทักษ์
171. นพ.พีระนาท โชติวิทยธารากร
172. นพ.พุชฌงค์ ทิมรัตน์
173. นพ.พุทธ เมืองไพศาล
174. นพ.พูนศักดิ์ ชื่นเจริญ
175. พญ.เพ็ญประไพ หงษ์ศรีสุวรรณ์
176. นพ.ไพบูลย์ สุรีย์พงษ์
177. นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช
178. นพ.ไพโรจน์ อภิรักกษ์กานต์
179. นพ.ภคณัฏฐ์ กรฤทธิ์
180. นพ.ภาณุสิต เพชราภิรัชต์
181. นพ.ภานุทัด จันทร์เด่นดวง
182. นพ.ภูริพงศ์ กิจดำรงธรรม
183. ร้อยโทภูวพันธ์ เผ่าจินดา
184. นพ.ภูษิต วชิรกิติกุล
185. พญ.มณฑนา ฟูน้อย
186. พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร
187. นพ.มนตรี ธนกิจ
188. พญ.มนฤดี ปัญญา
189. พญ.มีนา วิสุทธิผล
190. พญ.รจนา ธนะเจริญกิจ
191. พญ.รพีพร หล่อชัชวาลกุล
192. พญ.รภัส พิทยานนท์
193. พญ.ระรอง เจริญเมือง
194. นพ.รัฐพล เวทสรณสุธี
195. พญ.รัตนา บุญศิริจันทร์
196. พญ.เรวัฒน์ บุญอนุวัฒน์
197. พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์
198. พญ.ลักษณา โชครุ่งวรานนท์
199. นพ.วชิรพงศ์ เอกไพบูลย์
200. พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์
201. นพ.วรพจน์ หัฏฐะสกุล
202. พญ.วรรณนิพา วัฒโนภาส
203. พญ.วรวรุตม์ จันเจือมาศ
204. นพ.วรวุฒิ ไกรกุล
205. นพ.วราวุฒิ บูรณวุฒิ
206. นพ.วัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์
207. พญ.วัฒาวรรณ ลักษณ์ศิริ
208. นพ.วานิช ปิยนิรันดร์
209. พญ.วาสนา ลีลากิจทรัพย์
210. นพ.วิจักษณ์ กัญญาคำ
211. นพ.วิจักษณ์ กาญจนอุทัย
212. นพ.วิจิตรา คงคา
213. นพ.วิชญางกูร วนาสิทธชัยวัฒน์
214. นพ.วิชัย อุทัยวรวิทย์
215. พญ.วินิตา โอฬารลาภ
216. พญ.วิภากร เพิ่มพูน
217. นพ.วิรัญญา รื่นรมย์
218. นพ.วิริยะ ตันเยาวลักษณ์
219. นพ.วิโรจน์ ดิเรกสถาพร
220. พญ.วิไลลักษณ์ อริยวงศ์โสภณ
221. นพ.วิสันต์ สิรินทรโสภณ
222. นพ.วุฒิพงษ์ ไชยพรพัฒนา
223. นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
224. พญ.ศยามล กิมตระกูล
225. นพ.ศรัณย์ สมพรเสริม
226. นพ.ศักดินันทร์ มุสิกศิลป์
227. นพ.ศักรินทร์ จิรพงศธร
228. พญ.ศาศวัต วิริยะประสิทธิ์
229. นพ.ศิริชัย ว่องธนาการ
230. พญ.ศิรินทร์ทิพย์ ศรีเดิมมา
231. พญ.ศิริลักษณ์ เจนนุวัตร
232. พญ.ศิวพร แสงโสมแจ่ม
233. นพ.ศุภกร มะลิขาว
234. นพ.ศุภกิจ พันธุ์ประพันธ์
235. นพ.ศุภพงศ์ เกษตรสุนทร
236. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร
237. นพ.ศุภฤดี บุญญกาศ
238. นพ.สกุล เล็กศรีสกุล
239. นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
240. นพ.สมบุญ รุ่งจิรธนานนท์
241. นพ.สมพงษ์ โชติพันธุ์วิทยากุล
242. นพ.สมพร ฉันท์พุทธิเวท
243. นพ.สยาม ศิรินธรปัญญา
244. นพ.สยาม ไทยอุดม
245. นพ.สรพัชย์ เอกธัญสกุล
246. พญ.สรัสวดี มะโนทัย
247. นพ.สรารักษ์ ชูสกุล
248. นพ.สว่างพงษ์ พูลทรัพย์
249. นพ.สว่างพงษ์ จันดี
250. นพ.สหรัฐ จารุพงศ์ประภา
251. พญ.ส่องหล้า จิตแสง
252. นพ.สัญชัย ประเสริฐเพชรมณี
253. นพ.สันติ เลิศวรรณวิทย์
254. พญ.สาวิตรี วิเชียรรัตน์
255. พญ.สำราญ กลิ่นแพทย์กิจ
256. นพ.สิทธิยศ จันทรสาขา
257. นพ.สิน อนุราษฎร์
258. นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์
259. พญ.สิริลักษณ์ อยู่ประเสริฐ
260. พญ.สุชีรา หงษ์สกุล
261. นพ.สุทธิสิทธิ์ ลิขิตเลอสรวง
262. นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์
263. นพ.สุเทพ วนิชพล
264. พญ.สุธาสินี สุขวิเศษ
265. นพ.สุธีร์ ศีลพิพัฒน์
266. พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา
267. นพ.สุพัตรา ศรีขจรจิต
268. นพ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์
269. พญ.สุมนา อร่ามเรือง
270. พญ.สุมนา นพรัตน์
271. นพ.สุเมธ รัตนมณีกรณ์
272. นพ.สุรเชษฐ สถาวร
273. นพ.สุรพล สุรางค์ศรีรัฐ
274. นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล
275. นพ.สุริยะ จักกะพาก
276. นพ.สุริยา กีรติชนานนท์
277. พญ.สุรีย์พร แจ้งศิริกุล
278. นพ.เสกสิต โอสถากุล
279. นพ.เสถียร เตชะไพฑูรย์
280. นพ.โสฬส อนุชปรีดา
281. พญ.หทัยนุช ประพิศไพบูลย์
282. นพ.หมัด หีมเหม
283. นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์
284. นพ.อนัญญ์ เพฑวณิช
285. พญ.อนัญญา เชื้อทอง
286. นพ.อนันดร วงศ์ธีระสูต
287. นพ.อนึ่ง โพธิสิทธิ์
288. นพ.อนุพงศ์ ตั้งอรุณสันติ
289. นพ.อภิชาต สุรเมตกุล
290. นพ.อภิรักษ์ ปลอดดี
291. พญ.อมรพรรณ แก่นสาร
292. นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
293. นพ.อรรถวุฒิ จันทรศุภฤกษ์
294. พญ.อรอนงค์ ธัญพิพัฒน์
295. นพ.อรุณชัย แซ่ฉั่ง
296. พญ.อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา
297. นพ.อัครวิทย์ พูลสมบัติ
298. นพ.อัครวุฒิ จันทราพิรัตน์
299. พญ.อังศนา นิมกาญจน์
300. พญ.อัจฉราภรณ์ คงนาค
301. พญ.อัญญมาศ ชาลีรินทร์
302. นพ.อาชวินทร์ ตันไพจิตร
303. นพ.อานนท์ พีระกูล
304. พญ.อาภาพร จิตชัยนา
305. พญ.อารีดา ธงทอง
306. นพ.อำพล เวหะชาติ
307. นพ.อุดม คชินทร
308. นพ.อุดมรัช โกวิททวิพัฒน์
309. พญ.อุไรวรรณ อัศวเลิศศักดิ์
310. พญ.อุษณีย์ รัตนทรงชัย
311. พญ.เอื้อพงศ์ ลิมปพนาสิทธิ
312. พญ.แอนน์ ทันติพินธวัตร
313. นพ.โอภาส อินทรสุขุม