ประกาศสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
เรื่อง การให้ทุนพัฒนาการวิจัยของสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)

 

สมาคมมีนโยบายจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยให้สมาชิกในสมาคมประสาททางเดินอาหารและการ
เคลื่อนไหว (ไทย) เพื่อส่งเสริมการวิจัยที่นำไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ และ/หรือเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ จึงกำหนดระเบียบการให้ทุนพัฒนาการวิจัยของดังนี้

แหล่งที่มาของทุนพัฒนาการวิจัยของสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)

  • ทุนวิจัยของสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)

ลักษณะของโครงการวิจัยที่จะขอรับทุน

โครงการวิจัยที่จะขอรับทุนพัฒนาการวิจัย สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
ต้องเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลงาน ดังนี้

  1. ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์เชิงวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ และ/หรือ
  2. ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณสุข และ/หรือ
  3. ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และ/หรือ
  4. ผลงานวิจัยที่นำไปสู่การได้รับสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ใหม่