การให้ทุนพัฒนาการวิจัยของสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)

ประกาศสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) เรื่อง การให้ทุนพัฒนาการวิจัยของสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) สมาคมมีนโยบายจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยให้สมาชิกในสมาคมประสาททางเดินอาหารและการ เคลื่อนไหว (ไทย) เพื่อส่งเสริมการวิจัยที่นำไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ และ/หรือเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ จึงกำหนดระเบียบการให้ทุนพัฒนาการวิจัยของดังนี้ แหล่งที่มาของทุนพัฒนาการวิจัยของสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ทุนวิจัยของสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ลักษณะของโครงการวิจัยที่จะขอรับทุน โครงการวิจัยที่จะขอรับทุนพัฒนาการวิจัย สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ต้องเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลงาน…

Read more